จากใจประธานชมรม

June 2, 2017 Koppy 0

ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มาทำในสิ่งที่ตัวเองรักมาก เพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจมาตลอดว่าหากวันหนึ่งผมได้มีโอกาสทำ ผมจะทำให้เต็มที่เพราะสิ่งที่ผมเชี่อมาตลอดว่าสิ่งที่บรรพบุรุษท่านสร้างไว้นั้นมีความหมาย ท่านสร้างไว้เพี่ออะไรทำไมคนรุ่นหลังบางคนบางกลุ่มเขามองไม่เห็นคุณค่าจนทำให้ทรัพย์ของแผ่นดินนี้หายสาบสูญไปกับความไม่รู้เอาหลักกูเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงผลเสียของ และขัดกับเจตนาที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้ลูกหลายสืบทอดพระพุทธศาสนามาตั้งแต่งดึกดำบรรพ์ และทำไมลูกหลานในพื้นที่             หลายท่านกับมองว่าสิ่งที่ตัวเองครอบครองอยู่นั้นเป็นของไม่ดีหรือของเก๊ โดยเชี่อคนที่ตั้งตัวเองว่าเป็นเซียนเป็นคนที่มีความรู้มาชี้นำว่าเป็นของที่คนในพื้นที่อุปโลคขึ้นมาโดยไม่ใช้เหตุและผลมาวิเคราะห์ แต่กับเอาหลักกูมาตอบว่าใช่ไม่ใช่ โดยไม่มีเหตุผล ที่ผมกล้าพูดอย่างนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความผูกพันธ์กับคนอีสาน เพราะผมและคนในครอบครัวผมก็มีเชื้อของคนอีสานด้วย             ผมได้คลุกคลีกับพระกรุนาดูนมาไม่ต่ำกว่า 30 […]

หน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารงานชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย

June 2, 2017 Koppy 0

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มีหน้ารับผิดชอบให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินกิจการของชมรม การบริหารงานของชมรม ปัญหาอุปสรรคอันอาจเกิดขึ้น โดยที่คณะกรรมการบริหารงาน ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ข้อเสนอตลอดทั้งวิธีการแก้ไข ข้อปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จลุล่วงและ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของชมรม ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินกิจการของชมรมด้านการบริหารของชมรม ตามที่คณะกรรมการบริหารงานคำปรึกษา ตลอดทั้งข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมให้การบริหารงานของชมรมเป็นไปตามเจตนารมณ์ ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของชมรม ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินกิจการของชมรมด้านการจัดกิจกรรมของชมรม ตามที่คณะกรรมการบริหารงานคำปรึกษาตลอดทั้งข้อเสนอแนะ รูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของชมรม ที่ปรึกษาฝ่ายส่งเสริมสนับสนุน มีหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินกิจการของชมรม ด้านประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ส่งเสริมการศึกษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดมหาสารคาม […]

คำสั่งชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย

June 2, 2017 Koppy 0

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทยปี 2553-2555 —————————————— อาศัยอำนาจตามข้อบังคับชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทยหมวดที่ 3 การบริหารชมรม ข้อที่ 11 (3)  จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการบริหารชมรม ได้ดำรงตำแหน่งดังนี้ นาย พงษ์สวัสดิ์ แป้นทอง                รองประธาน นาย ตระกูลขยันหา                      รองประธาน นาย ทองเปลวจันทร์จรัส                รองประธาน นาย ชุ่มทรัพย์ผ้าพับ                     รองประธาน นาย […]

No Image

คณะกรรมการชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย

June 2, 2017 Koppy 0

นายบุญรอด  สาโสธร ประธานชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย ก๊อป  ผู้ดูแลเว็บไซต์ เลขานุการ ชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย ป๊อป  ผู้ดูแลเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ ชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย

No Image

คณะกรรมการที่ปรึกษา

June 2, 2017 Koppy 0

นายชาตรี  ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย

ประวัติชมรมและข้อบังคับของชมรม

June 2, 2017 Koppy 0

หมวดที่หนึ่ง ข้อความทั่วไป ข้อ ๑. ชื่อ ชมรมนี้ชื่อว่า “ชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อว่า “ช.พ.ท.” ข้อ ๒. เครื่องหมายของชมรม เป็นรูปพระอินทร์นั่งแทน มือถือช่อรวงข้าวอยู่ในวงกลม 2 วง ซ้อนกัน มีคำว่า “ชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย” กำกับ ข้อ ๓. สำนักงาน สำนักงานของชมรมตั้งอยู่เลขที่ ๓๖๗ […]