หน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารงานชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มีหน้ารับผิดชอบให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินกิจการของชมรม การบริหารงานของชมรม ปัญหาอุปสรรคอันอาจเกิดขึ้น โดยที่คณะกรรมการบริหารงาน ไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ข้อเสนอตลอดทั้งวิธีการแก้ไข ข้อปัญหาอุปสรรคให้สำเร็จลุล่วงและ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของชมรม

ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินกิจการของชมรมด้านการบริหารของชมรม ตามที่คณะกรรมการบริหารงานคำปรึกษา ตลอดทั้งข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมให้การบริหารงานของชมรมเป็นไปตามเจตนารมณ์ ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของชมรม

ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินกิจการของชมรมด้านการจัดกิจกรรมของชมรม ตามที่คณะกรรมการบริหารงานคำปรึกษาตลอดทั้งข้อเสนอแนะ รูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากล ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของชมรม

ที่ปรึกษาฝ่ายส่งเสริมสนับสนุน มีหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินกิจการของชมรม ด้านประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ส่งเสริมการศึกษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดมหาสารคาม การสร้างสัมพันธ์ ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการบริหาร การจัดกิจกรรม ของชมรม ตามนโยบายการดำเนินงานตลอดทั้งวัตถุประสงค์ของชมรม

ประธานชมรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล และดำเนินการของชมรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามนโยบายของที่ประชุมใหญ่สามัญ

ในการที่ประธานชมรมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้รองประธานชมรมคนใด คนหนึ่งทำการแทนตามลำดับ และหากประธานชมรมหรือรองประธานชมรม ดังกล่าวไม่อยู่หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนชั่วคราว

เลขาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการนัดประชุม จัดทำรายงานการประชุม การดูแลรักษาสมุดเอกสารและสรรพเอกสารต่างๆ ของชมรม ติดต่อกับสมาชิกและทำกิจกรรมอย่างอื่นที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ นอกจากนี้มีหน้าที่ดูแลจัดกิจกรรมของชมรม

เหรัญญิก มีหน้าที่เก็บรักษาเงินจัดทำบัญชีราบรับรายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน ตลอดจนบัญชีอย่างอื่นที่จำเป็นหลักฐาน และแสดงสถานะของชมรม ทั้งจะต้องเก็บรักษาในสำคัญต่างๆ อันเกี่ยวกับการบัญชีไว้ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบด้วย และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารรับหรือจ่ายเงินในกิจกรรมของชมรม

รองประธานชมรมฝ่ายบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลด้านการบริหารชมรม จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านบริหาร ด้านการตอบรับ ทะเบียนสมาชิกหนังสือ เอกสาร อาคารสถานที่ความเรียบร้อย ความสะดวกปลอดภัย ตลอดทั้งผลประโยชน์ของสมาคมให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์และแนวนโยบายของชมรม

กรณีประธานชมรมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ทำการแทนประธานชมรม

ปฏิคม มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล ให้ความสะดวก การประสานงาน การต้อนรับ สมาชิกและผู้ที่มาเยี่ยมเยือน รวมถึงการจัดหาสมาชิกใหม่

นายทะเบียน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ และเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนสมาชิก จัดหาและรับใบสมัครสมาชิกใหม่ เสนอรายชื่อผู้สมัครใหม่เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารชมรม เมื่อได้รับอนุมัติแล้วแจ้งสมาชิกให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมประกาศรายชื่อสมาชิกใหม่ ณ สำนักงานชมรม

บรรณารักษ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลห้องสมุดของชมรม การจัดสรรให้ได้มาซึ่งเอกสารหนังสือ องค์ความรู้อันพึ่งมี ตลอดจนการดูแลรักษาหนังสือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะดวกในการบริหาร

อาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการดูแลตัวอาคารและบริเวณพื้นที่โดยรอบ รวมถึงสุขภัณฑ์อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ของสมาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

ผู้จัดการสโมสร มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลงานทั่วไป จัดการผลประโยชน์ของสมาคมอำนวยความสะดวกแก่ผู้จัดหรือผู้ร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในอาคารที่ทำการของชมรม ตลอดทั้งติดต่อประสานงานองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกชมรม

รองประธานฝ่ายกิจกรรมและสนับสนุน มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลกิจกรรมชมรม จัดทำการแผนการปฏิบัติงานด้านกิจกรรม ด้านการประชาสัมพันธ์สมาคม การศึกษา การอบรมพัฒนาองค์ความรู้ ศิลปะการบันเทิง การสวัสดิการ การจัดหารายได้เข้าสมาคมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานวัตถุประสงค์และแนวนโยบายของชมรม

กรณีประธานชมรมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และอุปนายกฝ่ายบริหาร ไม่สามารถทำการแทนได้ ให้ทำการแทนประธานชมรม

ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์กิจการของชมรม และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแจ้งให้สมาชิกรับทราบ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รับผิดชอบงาน ด้านพิธีกรในการจัดประชุมใหญ่สามัญของชมรม งานสังสรรค์ หรือกิจกรรมอื่นที่ชมรมจัดขึ้น

ทัศนศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเผยแพร่และส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย แลกเปลี่ยนความรู้ และความเห็นในบรรดาสมาชิก

ดนตรีบันเทิง มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือประสานงานด้านการจัดดนตรีและการแสดงในงานสังสรรค์ที่ชมรมจัดขึ้น จัดหาแหล่งหรือเครื่องมือเพื่อให้ความบันเทิงในกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่มีความรักและความสามัคคีระหว่างสมาชิก

สวัสดิการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรสวัสดิการ ได้แก่เครื่องอำนวยความสะดวก เครื่องอุปโภค บริโภค หรือการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมสวัสดิภาพระหว่างสมาชิก

ส่งเสริม มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาทุน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค เงินทุนอุดหนุน หรือโดยทางอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อนำมาใช้ในกิจการของชมรม ประสานงานและดำเนินงานร่วมกับเหรัญญิกเพื่อจัดทำบัญชีแสดงรายการของเงินรายได้ โดยละเอียด

อนุกรรมการด้านบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือให้การสนับสนุนฝ่ายบริหารให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว โดยให้เป็นนโยบายของการบริหารงานชมรม

อนุกรรมการด้านกิจกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือให้การสนับสนุน ฝ่ายกิจกรรม เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว โดยให้เป็นไปตามแผนงานแนวนโยบายของการจัดกิจกรรม

ผู้ดูแลชมรม มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่โดยรอบ รวมถึงสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ของสมาคมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี รวมทั้งดูแลงานทั่วไป รวมทั้งให้ความสะดวกในการประชุมโดยประสานงานกับกรรมการสถานที่ และผู้จัดการสโมสรให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของชมรม