วันได้มาของส่วนประกอบองค์สถูป

  1. นายบุญจันทร์ เกษแสนศรี พร้อมด้วยครอบครัวได้นำสถูปพร้อมด้วยผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมอบให้อำเภอนาดูน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2522
  2. นายภานุพล พุทธาศรี นายอำเภอนาดูน พร้อมด้วยนายอาคม วรจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน มศว.มหาสารคาม และนายสมชาย ลำดวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์ มศว.มหาสารคาม ได้ไปขอรับยอดสถูปสำริดจากหน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2522
  3. นายธีรยุทธ พลีสิงห์ ได้นำแผ่นทองกลีบดอกจันทร์ (กลีบบัว) 1 ชิ้น ซึ่งเป็นแผ่นรองรับองค์สถูปมอบให้อำเภอนาดูน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2522