ลักษณะสถูปสำริดและการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

สถูปทำด้วยทองสำริด แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ส่วนตัวสถูปหรือองค์ระฆัง ทำด้วยทองสำริด มีลักษณะคล้ายระฆัง หรือโอคว่ำ สูง 12.1 เซนติเมตร แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนตัวสถูปหรือองค์ระฆัง ซึ่งเป็นส่วนที่บรรจุพระอังคาร (ขี้เถ้า) เทียนและดอกไม้ ตอนคอสถูปหรือคอระฆัง ซึ่งเป็นส่วนที่บรรจุผอบพระบรมสารีริกธาตุ
  2. ส่วนยอด ทำด้วยทองสำริดกลมตัน ทำเป็นปล้องไฉน ลูกแก้ว และปลียอด ตอนต้นทำเป็นเกลียวสามารถปิดประกบกับส่วนตัวองค์สถูปได้พอดี มีความสูง 12.3 เซนติเมตร เมื่อนำส่วนยอดมาปิดประกบกับตัวองค์สถูปแล้วจะมีความสูงรวมจากฐานถึงยอด 24.4 เซนติเมตร ผอบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประกอบด้วยผอบ 3 ชั้น คือ

ผอบชั้นที่ 1 ทำด้วยทองสำริดสูง 11.4 เซนติเมตร เส้นรอบวง 4.1 เซนติเมตร

ผอบชั้นที่ 2 ทำด้วยเงิน สูง 1.1 เซนติเมตร เส้นรอบวง 3.4 เซนติเมตร

ผอบชั้นที่ 3 ทำด้วยทองคำ เป็นชั้นในสูงสุด 1 เซนติเมตร เส้นรอบวง 2.5 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่นขนาดเท่าเมล็ดข้าวสารหักครึ่ง หล่อเลี้ยงไว้ดั้วยน้ำมันจันทน์ เมื่อเปิดออกจะมีกลิ่นหอมมาก

ผอบทั้ง 3 ชั้น จะบรรจุซ้อนกันอยู่ คือผอบทองคำจะซ้อนอยู่ในผอบเงิน ผอบเงินซ้อนอยู่ในผอบทองสำริด ทุกผอบมีฝาปิดอย่างมิดชิดและรวมบรรจุอยู่ในส่วนคอระฆังขององค์สถูป