พระธรรมโกษาจารย์

ทางชมรมฯ ได้ถวายพระกรุนาดูน แด่พระธรรมโกษาจารย์  เพื่อนำไปบรรจุ ณ พิพิธภัณฑ์ของท่าน เพื่อให้เป็นสมบัติและของบูชาแก่คนรุ่นหลังให้ได้ศึกษาต่อไป