จดหมายเหตุเกี่ยวกับพระธาตุนาดูน

22 พฤษภาคม 2522                       กรุพระแตก

8 มิถุนายน 2522                            พบพระบรมสารีริกธาตุ

14 กรกฎาคม 2522                         รวบรวมส่นประกอบของพระสถูปได้ครบ

3 กันยายน 2525                            กรมศิลปากรเขียนแบบแปลนพระธาตุนาดูนและ

แผนผังพุทธมณฑลอีสานเสร็จ

30 กรกฎาคม 2525                         สร้างศาลาปฏิบัติศาสนกิจ

25 กุมภาพันธ์ 2528                        เปิดซองประกวดราคาก่อสร้างพระธาตุนาดูน

(หจก.ศิวกรก่อสร้าง ประมูลได้ในวงเงิน 7,580,000 บาท)

6 กันยายน 2528                            ทำพิธีบวงสรวงก่อสร้าง

12 กันยายน 2528                          ลงมือก่อสร้าง

21 ธันวาคม 2528                           วางศิลาฤกษ์ โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

นายกรัฐมนตรี

12 พฤศจิกายน 2530                      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ

แทนพระองค์ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ