คำสั่งชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทยปี 2553-2555

——————————————

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทยหมวดที่ 3 การบริหารชมรม ข้อที่ 11 (3)  จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการบริหารชมรม ได้ดำรงตำแหน่งดังนี้

 1. นาย พงษ์สวัสดิ์ แป้นทอง                รองประธาน
 2. นาย ตระกูลขยันหา                      รองประธาน
 3. นาย ทองเปลวจันทร์จรัส                รองประธาน
 4. นาย ชุ่มทรัพย์ผ้าพับ                     รองประธาน
 5. นาย ภาสกร เมณฑ์กูล                     รองประธาน
 6. นาย ชัยบรรณชารูปคม                   รองประธาน
 7. นาย อภิชาติรักพรม                       เลขาธิการ
 8. นาง พรรณีสาโสธร                      เหรัญญิก
 9. นาย ฉลวยสุภาเกตุ                     ปฏิคม
 10. นาย รุ่ง ทิศกระโทก                      นายทะเบียน
 11. นาง บังอรจันทร์จรัส                   บรรณารักษ์
 12. นาย อภิชนรักพรม                     ประชาสัมพันธ์
 13. นาย ปํญญาวัฒน์จาบกระโทก      กรรมการ
 14. นาย พลกรเทียมจิตร                 กรรมการ
 15. นาย ยุทธพงษ์ผ้าผิวดี                  กรรมการ
 16. นาย เขมวุฒิกำมะหยี่                 กรรมการ
 17. นาย พงศ์ชัยภุสวัสดิ์เจริญ           กรรมการ
 18. นาย สุทธิพงษ์สาฆ้อง                 กรรมการ
 19. นาย นภดลบุ่งนาแซง                  กรรมการ
 20. นาย สุริยาสุวรรณสอน                กรรมการ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่  5  ธันวาคม   2553

( นาย บุญรอด     สาโสธร )

ประธานชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย