คำจารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน

รูปลักษณะตัวอักษรที่จารึกบนแผ่นหลังพระพิมพ์ดินเผาทั้ง 2 แบบ เป็นอักษรขอมโบราณ (ปัลลวะ) และมอญโบราณ และเป็นแบบเดียวกันกับรูปอักษรจารึกคาถาที่จารึกแบนแผ่นศิลา หรือแผ่นดินเผา ซึ่งพบที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี รูปลักษณะตัวอักษรแบบที่กล่าวนี้อยู่ร่วมสมัยราชวงศ์ปัลลวะที่ได้ใช้อยู่ในสมัย “ทวารวดี” ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 เรียกว่าอักษรปัลลวะ

ตัวอักษรจารึกหลังพระพิมพ์ดินเผา เลขทะเบียน 712/2522 และเลขทะเบียน 1106/2522 ที่คุณสถาพร ขวัญยืน เจ้าหน้าที่กองโบราณคดี กรมศิลปากร จากรายงานการ    ขุดแต่งโบราณสถานที่อำเภอนาดูน ได้ส่งไปให้คุณประสาร บุญประคอง คุณจำปา เยื้องเจริญ และคุณเทิม มีเต็ม กองหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ร่วมกันอ่านและแปลดังนี้

(1) คำจารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน เลขทะเบียน 712/2522 มีข้อความ 4 บรรทัดดังนี้

คำจารึก                                       คำอ่านภาษามอญ

  1. ไนอ์เวาอ์ปุณ.ยโนะอ์ วุอ์ ปุณ.ยะ
  2. กม.รเตง์ไป.ทกกอมระตาญง์ ปะทัว กะ-
  3. เราม์อาร์สํ.กฺทโรม อาร์ สะเก๊าะสะเก๊า โต๊ะ-
  4. ส์ชาติส.มร์หะ เจียตอย สมอร์

คำแปล

บุณย์อันนี้ ในกอมระตาญง์พร้อมไปด้วยสหายของตน

ผู้เป็นสามัญชนได้ร่วมกันสร้างไว้

อธิบายศัพท์คำภาษามอญ

โนะอ์ (ไนอ์)                       =       อัน, นี่

วุอ์ (เวาอ์)                          =       นี้

ปุณ.ยะ (ปุณ.ย)                             =       บุณย์ (กุศลกรรม)

กอมระตาญง์ (กม.รเตง์)                   =       กอมระตาญง์ (เป็นชื่อเฉพาะ) สมัย. ครั้ง

ปะทัว (ไป. ฑ)                    =       ใน

กะโรม (กเราม์)                    =       พร้อม

อาร์ (อาร์)                          =       ไป

สะเก๊าะสะเก๊า (สํ.กุ)              =       มิตรสหายของตน

โต๊ะหะ (ทส์)                       =       เป็น

เจียตอน (ชาติ)                    =       ตระกูล , ชาติกำเนิด

สมอร์ (ส.มร์)                       =       สามัญ ,ต่ำ

(2) คำจารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน เลขทะเบียน 1106/2522 มีข้อความ         2 บรรทัด

คำจารึก                                       คำอ่านภาษามอญ

  1. ไนอ์เวาอ์โนะอ์  วุอ์
  2. (ปฺ) ณ.ยกม.ร (เตง์)ปุณ.ยะ กอมระตาญง์

คำแปล

บุญย์อันนี้ (ใน) กอมระตาญง์

คำอธิบายศัพท์คำภาษามอญ

โนะอ์ (ไนอ์)    =       อัน, นี่

วุอ์ (เวาอ์)       =       นี้

ปุณ.ยะ (ปุณ.ย)          =       บุณย์ (กุศลกรรม)

อนึ่ง ข้อความในจารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน เลขทะเบียน 712/2522 ที่แปลว่า “บุณย์อันนี้ ในกอมระตาญง์ พร้อมไปด้วยสหายของตนผู้เป็นสามัญชนได้ร่วมกันสร้างไว้” ถ้าหากว่า “กอมระตาญง์” ใช้เป็นพระนามของกษัตริย์ ข้อความดังกล่าวควรที่จะแปลได้เป็นสำนวนดังนี้

“บุญย์อันนี้ ในพระกอมระตาญง์และพร้อมไปด้วย

(พระ) สหายผู้เป็น สามัญชนได้ร่วมกันสร้างไว้”