คาถาอาราธนาพระกรุพระธาตุนาดูน

สาธุ สาธุ สาธุ

พุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
พุทธะคาราวะตา ธัมมะคาราวะตา สังฆะคาราวะตา
ขอบูชาคุณพระพุทธเจ้า ขอบูชาคุณพระธรรม ขอบูชาคุณพระสงฆ์
ขอบูชาคุณพระองค์ ขอบูชาคุณพระอรหันต์ทั้ง ๕๐๘ พระองค์
กับทั้งท้าวบุญสงฆ์ องค์นารี คุณแม่นางน้อยธรณี
ผู้สูบแผ่นน้ำให้กิน ผู้ค้ำแผ่นดินให้อยู่
รักษาภูมิลำเนาสถานที่นี้ ผู้ข้าทำสร่างผ่างผิดชนิดใด
อย่าได้ใส่กรรมทำโทษ คำโกรธ คำหลง จึงขอปลงวาจา
ให้แก่สานุสรรพนับเป็นโองการ ขอวิงวอนพระธรรมผู้มีศีล
พระอินทร์ผู้มีฤทธิ์ จงเสด็จลงมาธูปไต้ และเทียนสีจีจูมบาน
ทุกตน ทุกองค์ ของข้าเทอญฯ

อิมินาสะกาเรนะ ตังพุทธัง อภิปูชะยามิ
อิมินาสะกาเรนะ ตังธัมมัง อภิปูชะยามิ
อิมินาสะกาเรนะ ตังสังฆัง อภิปูชะยามิ

(อธิษฐาน นำพานดอกไม้วางถวาย กราบ ๓ ครั้ง)