คณะกรรมการชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย

นายบุญรอด  สาโสธร
ประธานชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย

ก๊อป  ผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขานุการ ชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย

ป๊อป  ผู้ดูแลเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ ชมรมสงวนพระธาตุนาดูนแห่งประเทศไทย